SPRAWDŹ, WYCEŃ, OBLICZ SKŁADKĘ

 

OC agenta ubezpieczeniowego - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych OC agentów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie skierowane jest do podmiotów wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

 

 

Ubezpieczenie gwarantuje spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością usługową, która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego klientów. Daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, towarzystwo ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie. Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością agencyjną. Ratalny schemat płatności pozwala dopasować płatności składki do oczekiwań klienta, a sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody, pozwala lepiej prowadzić działalność gospodarczą.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 122, poz.1027 z poźn. zm.) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym z późn. zm. Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określił w w/w rozporządzeniu Minister Finansów i wynosi ona odpowiednio 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Ubezpiecz swoje będziesz bezpieczny

Partnerzy

Współpraca - kontakt - rejestracja

Właścicielem portalu ubezpieczswoje.pl jest   Asekuro24.pl
Co to są dane osobowe?
Polityka prywatności

Adres biura i do korespondencji

Asekuro24 Sp. z o.o.
ul. Noniewicza 89A lok. 105
16-400 Suwałki
tel. +48 502 722 148
e-mail: biuro@asekuro24.pl
e-mail: reklamacje@asekuro24.pl

Biuro obsługi klienta

Asekuro24 Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 76
16-400 Suwałki
wejście od ul. Chłodnej - PASAŻ
tel. +48 798 966 650